سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زین العابدین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کامران رهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حجت اله ربانی نسب – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
میثم تقی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

باکتریهای جنس باسیلوس تقریبا در کلیه واکنشهای بیولوژیک که درخاک صورت می پذیرد نقش اساسی دارند دراین بررسی از دو گونه باکتری Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis به صورت سوسپانسیون و پودری که با استفاده از دستگاه فریزدایر بدست آمده بود استفاده گردید در تیمار سوسپانسیون گونه B. subtilis با ۸۴/۹۳ درصد از نظر آماری P<0/05 باعث افزایش ارتفاع ساقه گیاه خربزه گردید. اما درتیمار پودر باکتریهای مخلوط دو گونه باکتری B. LicheniformisوB. subtilis با ۸۲/۵۵ درصد P<0/05 باعث افزایش ساقه گیاه خربزه گردید.