سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدجعفر لطفی زاده – کارشناس ارشدفیزیولوژی دانشگاه آزادهمدان واحدهمدان
رحیم احمدی – کارشناس ارشدفیزیولوژی دانشگاه آزادهمدان واحدهمدان
عزت اله مظفری – کارشناس ارشدتربیت بدنی دانشگاه آزادبروجرد واحدبروجرد

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی اثرات دودسیگار و قلیان بربافت شناسی سیستم تناسلی درموشهای صحرایی نروماده بوده است طی این تحقیق موشهای صحرایی نژادویستار بصورت تصادفی به گروه های ۱۰ سری شاهد دریافت کننده دود سیگار و دریافت کننده دودقلیان تقسیم بندی شدند پس از۶هفته دربررسی بافت شناسی بافت بیضه تخمدان ورحم با روشهای میکروسکوپی مورد مطالعه قرارگرفت درنهایت داده ها ازطریق روش اماری انالیز واریانس یکطرفه بین گروه ها مورد مقایسه قرارگرفت بررسی بافت شناسی نشان داد که دفورماسیون و کاهش تراکم سلولی درلوله های سمنیفر درگروه تجربی نسبت گروه شاهد صورت گرفته است یافته های مابیانگر این است که دودسیگار میتواند اثری مخرب بربافت بیضه داشته باشد