سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تقی قربانی – دانشگاه پیام نوراصفهان
فاطمه جمالو – دانشگاه آزاد قم
شیلا وهاب زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
مهدی یوسفی –

چکیده:

دراین تحقیق دوجنسCardaria (L.) Desv. متعلق به طایفه Lepidieae ی cheiri Cherianthus متعلق به طایفه Matthioleae ازتیره ی Brassicaceae Burnett مورد بررسی قرارگرفتند برای بررسی صفات مورفولوژیکی از نمونه های جمع آوری شده از طبیعت و نمونه های هرباریومی استفاده شد به منظور بررسی آناتومیکی ازبخش میانی برگ تمام نمونه ها با دست برش گیری شد و مراحل رنگ آمیزی مضاعف با استفاده از کارمن زاجی و سبز متیل انجام گرفت صفات با اهمیت دراین بررسی عبارتنداز نوع پرچمها شکل میوه و شکل دانه پرچمها دراین گونه ها به شکل تترادینام می باشد مطالعات آناتومی درجمعیت های ازگونه Cardaria (L.) Desv. نشان داد که درتمام نمونه ها کرکها از نوع کرکهای غیرغده ای و تک سلولی می باشند وکرکهای غده ای و ترشحی دربین آنها مشاهده نمی شود همچنین تیپ مزوفیل برگ از نوع دوطرفی می باشد. سلولهای پارانشیم نردبانی دردو ردیف درزیراپیدرم فوقانی و تحتانی قرارگرفته اند. سلولهای غلاف آوندی در اطراف دستجاوت آوندی رگبرگ میانی مشاهده نمی گردد درزیراپیدرم تحتتانی رگبرگ میانی سلولهای کلانشیمی کلانشیم زیراپیدرمی در۱ الی ۲ ردیف مشاهده می شوند.