سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سهراب دل انگیزان – استادیار و هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
مجتبی محمودی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده:

امروزه بازیافت موادزاید جامد شهری به علت مشکلات زیست محیط یو مخارج هزینه های جمع آوری و دفن زباله های شهری درزمین مهم محسوب می گردد هدف ازاین پژوهش مقایسه اقتصادی دو روش بازیافت و دفن بهداشتی پسماند شهری کنگاور میباشد درتحقیق حاضر به منظور بررسی امکان بازیافت پسماند از مبدا درشهر کنگاور و تعیین اجزای فیزیکی نمونه هایی از زباله طی یک سال از بارکامیون و براساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی جمع آوری شده است نتایج حاصل نشان داد درکنگاور روزانه متوسط ۶۹ تن زباله تولید می شود حدود ۱۱ درصد آ« مواد قابل بازیافت ۸۶ درصد موادآلی و حدود ۳ درصد سایر مواد دیگر می باشد تشکیل داده است همچنین متوسط سرانه تولید روزانه زباله درشهرکنگاور ۸۷۰ گرم به ازای هر نفر درروز به دست آمده است نتیجه این بررسی نشان داد که مواد قابل فساد بالاترین و شیشه کمترین میزان اجزای زباله را تشکیل داده است باتوجه به مقدار مواد قابل بازیافت موجود درپسماندشهرکنگاور می توان روزانه حدود ۷٫۵ تن مواد را به فروش رساند که می تواند درتامین بخشی از هزینه های مدیریت مواد زائد شهرکنگاور نقش مهمی را ایفا نماید.