سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم اکبری – عضوهیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
علی عبدی – استادیار و عضوهیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
سعید آریاپوران – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
مریم رستمی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه افسردگی و استرس در دانشجویان دارای رفتارهای مذهبی و بدون رفتارهای مذهبی بود. به همین دلیل تعداد ۴۰۰ نفر از دانشجویان ( ۲۰۰ نفر دارای رفتارهای مذهبی و ۲۰۰ نفر بدون رفتارهای مذهبی) دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه انتخاب شدند و مقیاس اضطراب، استرس و افسردگی( لویندا ، ۱۹۹۵ ) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بین میانگین متغیرهای افسردگی و استرس در دانشجویان دارای رفتارهای مذهبی و بدون رفتارهای مذهبی تفاوت معنی دار وجود داشت. به عبارت دیگر، میانگین این متغیرها در دانشجویان بدون رفتارهای مذهبی بیشتر از دانشجویان دارای رفتارهای مذهبی بوده است. همچنین نتایج همبستگی نشان داد که بین افسردگی و استرس با میزان رفتارهای مذهبی در دانشجویان دارای رفتارهای .(p<0/ مذهبی همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت( ۰۵