سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام مرتضی – استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
روحا. صدیق – دانشآموخته، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
غلامعلی اکبری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.

چکیده:

به منظور مطالعه مقایسه ارقام مختلف سیبزمینی در خصوصیات و عملکرد رویشی آن در منطقه ساوه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه اجرا گردید. آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام گرفت. ارقام مورد استفاده سیبزمینی در این آزمایش، اگریا، سانتانا، سانته، دیامونت، راموس، کایزر، کنبک و مارفونا بودند. نتایج این بررسی نشان داد که ارقام مورد مطالعه سیبزمینی بر روی صفات میانگین عملکرد غده یک بوته، عملکرد غده در هر هکتار و درصد نشاسته در سطح آماری ۱ درصد معنیدار بود. رقم سانته به دلیل هماهنگی بیشتر با شرایط آب و هوائی منطقه مورد آزمایش و همچنین دارا بودن تعداد غده بالاتر در هر بو