سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هاشم ولی پور – استادیار، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه حسابداری، مرود
علی جمشیدی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
حسین حیدری – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین شاخصهای کارایی مدیریت سرمایه درگردش و کارایی داراییها درچهار صنعت (شامل صنعتهای دارویی، شیمیایی، فلزات اساسی و کانی غیر فلزی) میپردازد. کارایی مدیریتسرمایه درگردش یکی از پیششرطهای اصلی موفقیت واحد تجاری م یباشد و به معنی مدیریت کردن سرمایه درگردش به شیوهای که مقادیر کافی از سرمایه درگردش، برای ثبات شرکت و رسیدن به اهداف سودآوری ونقدینگی، مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیق حاضر برای تعیین کارایی مدیریت سرمایه در گردش از چهار شاخص شامل شاخص عملکرد مدیریت سرمایه درگردش ۴، شاخص مطلوبیت مدیریت سرمایه درگردش ۵، شاخص کاراییمدیریت سرمایه درگردش ۶ و چرخه تبدیل وجهنقد ۷ (نسبت مالی مرسوم تعیین کارایی مدیریت سرمایه درگردش) استفاده شده است و متغیر وابسته، کارایی داراییها ۸ میباشد. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده درصنایع شیمیایی، دارویی، فلزات اساسی و کانی غیر فلزی میباشد و در نهایت ۷۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، تجزیه و تحلیل رگرسیونی بکار گرفته شده است.نتایج تحقیق در سطح صنعتهای مورد بررسی و کل شرکتهایمتفاوت میباشد. اما از بین شاخصهای کارایی مدیریت سرمایه درگردش و چرخه تبدیل وجه نقد، شاخص کارایی به عنوان شاخص بهینه و مربوط در تبیین کارایی داراییها انتخاب گردید