سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی سیادت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، شهرکرد،ایران
اکرم نیک بخت – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه،اصفهان،ایران

چکیده:

دانشگاهبرجستهترین سازمان تولید علم و نیروی انسانی متخصص در هر کشوری است که از طریق پژوهش،یادگیری مشارکتی و مدیریت دانش به رسالت خود عمل مینماید. دانشگاه ها قادرند، از قابلیتها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان به نحو احسن بهره- برداری نمایند. تحقق چنین امری به مدیریت دانش در دانشگاهها با فرایند درونی سازی ،برونی سازی ،جامعه پذیری و انتشار وابسته است.هدف از این پژوهش مقایسه میزان کاربست مولفه های مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی شهرکرد است. جامعه- آماری شاملاعضای هیئتعلمیدانشگاهها است.به منظورنمونهگیری ،پس از برآورد آماری و مشخص شدن حجم نمونه با بهرهگیری از روش – نمونهگیری تصادفیطبقهای متناسب با حجمانتخاب شدند. برایگردآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانشاستفاده شد .برای تعیین پایایی پرسشنامه مدیریت دانش از فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن= .۰/۰۹ برآورد شد این پرسشنامه دارای رواییمحتوایی و صوری است ، از نظر انطباق سوالهای پرسشنامه، با موضوع و هدف پژوهش مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. تجزیه و- تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه نشان داد که از مجموع مؤلفههای تشکیل دهنده مدیریت دانش میانگین پاسخ به مؤلفه های مدیریت دانش از۳/۲۳ تا ۳/۸۸ در نوسان بوده است