سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قناعتی –
هوشنگ بهرامی –
محمدجواد شیخ داودی –

چکیده:

به منظور بررسی میزان فشردگی خاک در زمان برداشت نیشکر، با در نظر گرفتن دو نوع ماشین برداشت نیشکرچرخ زنجیری و چرخلاستیکی به عنوان پارامتر اصلی و رطوبت خاک به عنوان پارامتر فرعی مؤثر بر فشردگی در زمان برداشت، جرم مخصوص ظاهری و شاخص مخروط خاک به عنوان خواص فیزیکی مشخص کننده میزان فشردگی خاک پس از عبور ادوات برداشت در مزارع نیشکر شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی اهواز اندازه گیری گردیدند. با افزایش رطوبت خاک از سطح کم به متوسط، فشردگی ایجاد شده در خاک توسط هر دو نوع ماشین برداشت نیشکرسیر صعودی داشته اما از سطح رطوبت متوسط به سطح رطوبت بالا فشردگی خاک سیر نزول ی دارد در مقایسه حداکثر میزان فشردگی ایجاد شده در عمق۱۵-۱۰ سانتیمتری خاک بعد از دو بار عبور ماشین برداشت نیشکر، ماشین برداشت نیشکر چرخ لاستیکی جرم مخصوص ظاهری خاک را در خاک مرطوب از ۱/۶۰۶gr/cm³ برای خاک شاهد به۱/۷۰۵gr/cm³ با ضریب نمو چگالی ۶/۱۴۸% رسانید در صورتی که این ضریب برای ماشین برداشت نیشکر چرخ زنجیری ۳/۹۳۹% بود و در مقایسه حداکثر میزان فشردگی در دو نوع برداشت، مقدار جرم مخصوص ظاهری خاک شاهد در خاک مرطوب از۱/۶۰۶gr/cm³ به ۱/۷۷۵gr/cm³ در حالت برداشت با ماشین برداشت نیشکر چرخ لاستیکی با ضریب نمو چگالی ۱۱/۹۸۱% بدست آمد درحالیکه این ضریب برای ماشین برداشت چرخ زنجیریه ۹/۴۸۵% درخاک مرطوب بود. با افزایش رطوبت خاک از سطح کم به متوسط، فشردگی ایجاد شده در خاک توسط هر دو نوع ماشین برداشت نیشکرسیر صعودی داشته اما از سطح رطوبت متوسط به سطح رطوبت بالا فشردگی خاک سیر نزولی دارد. ، که حاکی از برتری ماشین برداشت چرخ زنجیری در کاهش فشردگی خاک میباشد. اختلاف معنیداری در سطوح رطوبتی متوسط و بالا در برداشت با ماشین برداشت چر خ لاستیکی دیده نشد و میتوان گفت با توجه به واقع بودن این دو سطح در دو طرف حد خمیری خاک، فشردگی با لا یی در خاک ایجاد میگردد.برای کاهش فشردگی خاک در طی عملیات برداشت نیشکر و ا یجاد شرا یط مناسب جهت بازرویی نیشکر، لازم است ضمن تغییرات در اندازه و شکل تریلرهای حمل نیشکر، برداشت در خاک خشک و زهکشی مناسب مزرعه و کنترل عبور ادوات در بین ردیفهای کاشت صورت گیرد