سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهروز کرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
امین خادمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
سارا پورعباسی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

فلزات سنگین از آلاینده های خطرناک زیست محیطی هستند که از طریق ورود به زنجیره غذایی موجب بروزخطرات سمی در انسان، گیاهان و سایر موجودات زنده میشوند. این تحقیق با هدف بررسی میزان جذب سرب در اجزای درختان سرو نقرهایCupressus arizonica Greene در شهر تهران صورت پذیرفت. برای این منظور در رویشگاههای آلوده (آزادی، بهمن و بازار) و رویشگاه شاهد (اقدسیه)، در مقاطع زمانی متفاوت (دی، اسفند، تیر و شهریور) و در فواصل مختلف از ایستگاه سنجش آلودگی هوا ۰، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ متر تعداد ۴۳۲ نمونه از برگها، شاخهها و ریشههای سطحی درختان تهیه گردید و میزان غلظت سرب موجود در هر یک از آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که میزان جذب سرب در ریشه درختان سرو نقرهای بیشتر از اندام هوایی (برگ و شاخه) آنها بوده است. جذب سرب در اندامهای درختان، در رویشگاه آزادی دارای بیشترین و در رویشگاه اقدسیه دارای کمترین مقدار بوده، این در حالی است که بالاترین میزان جذب سرب در شهریور ماه و کمترین آن در اسفند ماه مشاهده شد. همچنین بررسیها نشان داد که با افزایش فاصله از ایستگاه سنجش آلودگی هوا، میزان جذب سرب در اجزای درختان کاهش مییابد.