سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پگاه قاسم پور دهاقانی – دانشکده منابع طبیعی بهبهان – دانشگاه شهید چمران اهواز
مازیار محسنی – دانشکده منابع طبیعی بهبهان – دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید ضیایی نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی بهبهان – دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود پورفرهادی – دانشکده منابع طبیعی بهبهان – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پروبیوتیکها از بیوتکنولوژی های نوین آبزی پروری اند که برخی از آنها عمدتاً به دلیل چسبندگی خوب به سلول های روده و جلوگیری از گسترش باکتریهای بیماریزا و سم ساز، از طریق توازن فلور باکتریایی روده، سبب بهبود سلامت میزبان می شوند. این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه تاثیر پروبیوتیک مخمری Saccharomyces cervisiae و عصاره مخمر بر فلور باکتریایی دستگاه گوارش کپور معمولی صورت پذیرفت. این آزمایش در قالب ۴ تیمار شامل تیمار حاوی پروبیوتیک مخمری ۰/۱% (P)، تیمار حاوی عصاره مخمر ۰/۱%(YE)، تیمار حاوی مخلوط عصاره و پروبیوتیک مخمری هر کدام به میزان ۰/۱%(PYE) و تیمار شاهد (C)، در تغذیه بچه ماهیان کپور معمولی Cyprinus carpio با میانگین وزن اولیه ۳۷ گرم انجام شد. محتویات دستگاه گوارش ماهیان به ترتیب روی محیط کشت های MRS Agar و Nutrient Agar، کشت داده شدند. تعداد کل باکتری های دستگاه گوارش، در تیمار حاوی پروبیوتیک (P)، به میزان قابل توجهی بالاتر از تیمار های حاوی عصاره مخمر (YE) و مخلوط عصاره و پروبیوتیک مخمری (PYE) مشاهده شد (P<0.05). در تیمار شاهد نیز، تعداد کل باکتری های دستگاه گوارش، به میزان قابل توجهی بیشتر از تیمارهای حاوی عصاره مخمر و مخلوط عصاره و پروبیوتیک مخمری بود، ولی از تعداد کل باکتری های تیمار حاوی پروبیوتیک بالاتر نبود (P>0.05). تعداد لاکتوباسیل های دستگاه