سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد راهخدایی – دانشگاه صنعتی شیراز
حسین رهنما –

چکیده:

مودهای آسیبی که خطوط لوله شبکه گاز را درهنگام زلزله تهدید میکنند شامل امواج لرزهای، جابحایی گسل، روانگرایی و زمینلغزش است. دراین تحقیق آسیب پذیری لرزهای خطوط لوله ناشی از اثر امواج لرزهای بر اساس دو روش احتمالات و HAZUS-MR4 ) راهنمای ارزیابیخسارت زلزله کشورآمریکا( مورد مقایسه قرارگرفتهاست ] ۱ [ . در روش تئوری احتمالات از طریق ترسیم منحنیهای شکست و در روش دوم ازطریق توابع آسیب میزان آسیب پذیری لرزهای خطوط لوله برای سطوح مختلف آسیب بدست میآید. در پایان این تحقیق بصورت موردی آسیب- پذیری دو خط لوله از شبکه گاز شهری شیراز براساس هر دو روش مورد مطالعه قرا گرفته است. برای بدست آوردن PGV ، PGD و PGA مورد نیاز در هر دو روش، تحلیل خطرپذیری ساختگاه لولهها برای سطح مبنای طراحی با دوره بازگشت ۵۷۴ سال انجام شدهاست و نتایج آسیبپذیری خطوط لوله بر اساس دو روش محاسبه و مقایسه شده است. نتایج حاصل از تحلیل آسیبپذیری خطوط لوله مورد مطالعه نشان داد که روش تئوری احتمالات روشی دقیقتر، پیچیدهتر و البته زمان بر است و روش HAZUS-MR4 روشی محافظه کارانهتر، آسان و راهگشا برای ارزیابی سریع آسیبپذیری است.