سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد بابایی رگنی – کارشناس ارشدمهندسی زلزله،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
محمود حسینی – دانشیارپژوهشکده سازه،پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

قرار گرفتن ایران در منطقه زلزله خیز و زلزله هایی که تقریبا هر ساله در کشور رخ می دهد و همچنین واقع شدن شمار زیادی از سازه های موج و د در م ناطق لرزه خیز کشور که بر اساس آیین نامه های طراحی لرزه ای قدیمی که دیگر اعتباری ندارند ساخته شده اند ما را بر آن می دار د ک ه نگاهی دقیق تر به عملکرد ساختمانهای طراحی شده بر اساس آیین نامه های موجود در کشور داشته باشیم و نگاهی نو نسبت به مقوله مقاوم ساز ی لرزه ای سازه های موجود داشته باشی م . تجربه زلزله های اخیر نشان داده است که ساختمانهای بتنی در زلزله دچار آسیب های کلی و گست ر د ه هستند . بنابراین بای ستی عملکرد ساختمانهای بتنی طراحی شده بر اساس آیین نامه های آبا و استاند ا ر د ۲۸۰۰ مورد بررسی قرار گرفته و مطاب ق دستورالعمل های بهسازی و مطابق دستورالعمل بهسازی ساختمان های موجود سطح عملکرد آنها بررسی شده و نیاز و یا عدم نیازشان به مق ا و م سازی مشخص گردد و سپس در صورت بروز مشکل با توجه به نوع مشکل این ساختمانها نوع روش مقاوم سازی این ساختمانها اتخاذ گ ر د د . در سالهای اخ یر تحقیقات مهمی به مطالعه در رابطه با راهکارهای مختلف جهت ترمیم و تقویت سازه های بتنی مسطح برای بالا بردن عملکرد لرزه ا ی آنها اختصاص داده شده اس ت .یکی ازاین راهکار ها تقویت سازه با اضافه کردن ورقهایی به اعضا می باشد. ورق ها می توانند ورقهای فولادی ی ا ورق هایFRPویا ورق هایHPFRCC باشند.هدف ازاین مقاله بحث وبررسی درمورد استفاده از ورقه ها درمقاوم سازی سازه های بتن مسلح خمشی می باشد.