سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سلیمان خرمالی – بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حسین علی فلاحی – بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

شته سبز یولاف علاوه بر انتقال بیماری ویروسی درصورت تغذیه از سنبله موجب چروکیدگی دانه، کاهش وزن هزاردانه و عملکرد می شود. به منظور بررسی مقاومت و یا حساسیت ژنوتیپ های گندم نان دیم، آزمایشی با ۱۸ تیمار در ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس انجام شد. ابعاد هر کرت آزمایشی ۶ مترمربع بوده و الگوی کاشت آن ۵×۲۰ بوده است. در یادداشت برداری در ۳ نوبت در مزرعه و آزمایشگاه انجام شد. در هر یادداشت برداری تعداد ۵ سنبله به طور تصادفی در هر کرت انتخاب و شته های سالم و شته های مومیایی شده شمارش و سپس تعداد شد. در هر یادداشت برداری تعداد ۵ سنبله به طور تصادفی در هر کرت انتخاب و شته های سالم و شته های مومیایی شده شمارش و سپس تعداد SAS تجزیه و میانگین ها با حداقل تفاوت معنی دار (LSD) مقایسه شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که از نظر تعداد شته های سالم و درصد شته های مومیائی شمارش شده اختلاف معنی داری وجو ندار د. اما در تعداد شته های پارازیت (مومیائی) شده و جمع کل تعداد شته های شمارش شده اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۵% بین تیمارها وجود دارد. مقایسه میانگین های ژنوتیپ های مورد آزمایش حاکی از آن است که ژنوتیپ شماره ۳(…/VEEPJN) با کمترین تعداد شته های شمارش شده( ۶۱ عدد) و درصد پارازیتیسم بالا(۹۰%) مقاوم ترین واریته بوده و پایین تر از شاهد(کوهدشت) قرار گرفت. واریته شماره ۶(…CROC-1/AE) با ۱۶۵ عدد شته شمارش شده در ۵ سنبله جزء حساس ترین واریته ها به شمار می رود. اما بالاترین درصد پارازیتیسم(۹۲%) را به خود اختصاص داد. در مجموع واریته شماره ۱۰(…SUNCO/2) با ۷۴ درصد پارازیتسم و ۱۲۴ عدد شته شمارش، حساس ترین لاین در بین تیمارهای بررسی شده می باشد.