سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهری صفاری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

یونجه بمی از جمله گیاهان علوفه ای است که می تواند در شرایط کمبود اب ، علوفه ای با کیفیت بالا توولید کند. اما در مناطق خشک و نیمه خشک مثل استان کرمان کمبود آب باعث کاهش محسوسی در عملکرد آن می شود. از آنجا که یونجه قادر به تامین بیش از ۲ تن پروتئین در هکتار می شود و قادر است ازت هوا را نیز در خود تثبت کند و باعث افزایش حاصلخیزی خاک شود آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷ در آزمایشگاه و گلخانه انجام گردید. هدف از آزمایش تعیین روابط بین خشکی و تغییرات حاصل در بعضی خواص فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی یونجه و نیز بررسی تاثیر خشکی بر رشد و نمو شاخه و ریشه نسبت به یکدیگر بود. تیمارهای خشکی شدید ، خشکی متوسط و بدون خشکی ( شاهد) در نظر گرفته شد کاهش روزانه تبخیر آب در گیاهان تحت خشکی شدید نسبت به شاهد ۳۰۰ میلی لیتر در روز یود. رطوبت خاک در کاهش وزن خشک برگ ، ساقه ، ریشه ، برگ و طول ریشه و سطح برگ موثر بود. وزن خشک و قسمت هوایی گیاه در گیاهان تحت خشکی شدید و خشکی متوسط به گیاهان شاهد به ترتیب ۵۸ و ۷۱ درصد کاهش یافت. نسبت برگ به ساقه در گیاهان تحت خشکی شدید ، متوسط و شاهد به ترتیب ۱/۳۷ ، ۱/۲۱ و ۰/۹۳ بود که نشان دهنده افزایش ذخیره کربوهیدرات در ریشه نسبت به قسمتهای هوائی است.