سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حسینی –
محمود شفاعی –
سیدحبیب موسوی –
حسن رحیمی –

چکیده:

ترکیب خاک و ریشه سبب افزایش مقاومت برشی خاک میشود. از اینرو وجود درختان روی ساحل باعث افزایش پایداری شیب میشود. برای برآورد افزایش مقاومت برشی سیستم خاک-ریشه مدل وو ) ۶۷۹۱ ( بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میکیرد. برای کاربرد این مدل اندازه گیری مقاومت برشی ریشهها ضروری است. هدف از انجام این تحقیق بررسی مقاومت کششی ریشه درختان ساحلی)درخت گز( است. تعداد ۵ پایهدرخت گز، در بازهی نسبتا مستقیمی از رودخانه سیمره، در محدوده استان ایلام انتخاب شد. برای بررسی مقاومت کششی و سیستم ریشه، از روش حفر ترانشه دایرهای استفاده میشود. ترانشه به چهار ربع تقسیممیشود. نمونههایی از ریشه به تفکیک چهار ربع جمعآوری میشود. نمونهها در محلول ۶۵ درصد الکل تا زمان آزمایش نگهداری میشوند. تعداد ریشههایی که آزمایش مقاومت کششی روی آنها انجام شد ۶۴۱ مورد است.۹۷ درصد کل آزمایشها دارای نتیجه قابل قبول میباشند. گسیختگی، لهیدگی و لیز خوردن در بین فکهای دستگاه کشش از مهمترین مشکلات آزمایش بود. حداقل و حداکثر قطر مورد آزمایش به ترتیب ۶ و ۱٫۷ میلی-متر میباشد. حداکثر و حداقل نیروی گسیختگی ۶۱٫۶ و ۱۷۷٫۱ نیوتن ثبت شده است. حداقل و حداکثر مقاومتکششی، ۱٫۶ و ۴۴٫۷ مگاپاسکال میباشد. برای تحلیل آماری دادهها از روشهای ناپارامتری نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج آزمونهای کروسکال – والیس و من- ویتنی نشان میدهد که تفاوت معنی داری بین،متوسط مقاومت کششی ریشه در چهار ربع و همینطور بالادست و پایین دست جریان و شیب وجود ندارد. هر چند تاثیر جریان و شیب بر مقاومت کششی ریشه در بالادست و پایین دست اندک است اما تاثیر شیب بهمراتب بیشتر از جریان میباشد. متوسط مقاومت کششی ریشه برای پایههای مختلف گونه گز متفاوت است. به عبارت دیگر مقاومت کششی ریشه تابع شرایط محیطی و موقعیت پایهها میباشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جریان و شیب رودخانه بر مقاومت کششی ریشهها تاثیر زیادی ندارد اما تفاوت درون گونهای وجود دارد.