سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا میرکریمی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران واحد علوم و تحقی
احمد عباسی مقدم – عضو هیئت علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران
جواد مظفری – دانشجوی دکترای باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
ثرثا سادات موسوی – دانشجوی دکترای باغبانی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

بیماری لکه موجی بعنوان یکی از بیماری‌های معمول در هر دو گیاه سیب زمینی و گوجه فرنگی می‌باشد. که موجب لکه‌های زخمی و زخم غده‌ها روی سیب زمینی می‌شود. گیاهچه‌های عاری از ویروس سیب‌زمینی از بانک ژن گیاهی ملی ایران تهیه شد و با استفاده از روش گلخانه‌ای با استفاده از سوسپانسیون آلترناریا آلترناتا عمل تلقیح صورت گرفت. آزمایشات مورد استفاده بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و شش ژنوتیپ انجام شد. شدت بیماری با استفاده از سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری محاسبه می‌گردد.گیاهچه‌های انتقالی برای تعیین سطوح مقاومت مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طی سوسپانسیون با استفاده سنجش آلترناریا آلترناتا علائم ۴ تا ۱۲ روز ظاهر می‌گردد. جدول تجزیه واریانس تفاوت معنی‌دار را بین کولتیوارها نشان می‌دهد.