سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشگین شهر
محمود میرزایی چلک – کارشناس کشاورزی
محمدرضا بی همتا – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به نژادهای ۶E134A+ , 134E148A+ , 166E42A+ زنگ زرد و بررسی اجزا مقاومت آنها تعداد ۳۰ ژنوتیپ گندم درشرایط گلخانهه ای درکرج با سه نژاد زنگ زرد بنامهای ۶E134A+ , 134E148A+ 166E42A+ تلقیح شدند و بلافاصله در رطوبت ۱۰۰ درصد حرارت ۱۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت قرارگرفتند گیاهان روزانه چک شدند و بعد از ظهور اولین جوش روی برگها تاریخ دوره کمون برای آنها یادداشت برداری شد این کار تا پایان دوره کمون تمام گیاهان ادامه یافت سپس تیپ آلودگی تمام گیاهان براساس مقیاس رولفز ۱۹۹۲ ثبت شد ضریب همبستگی بین تیپ آلودگی ودوره کمون در موردتک تک نژاد و براساس هر سه نژادمنفی و نزدیک به یک بدست آمد و این همبستگی زیاد بین تیپ آلودگی ودوره کمون نشان دهنده پلیوتروپی یا لینکاژ فاکتورهای ژنتیکی کنترل کننده آن صفات می باشد تجزیه واریانس تفاوت معنی داری بین ژنوتیپهای مورد مطالعه از نظر تمام صفات نشان داد تجزیه کلاستر به روش WARD ارقام گندممورد بررسی را در سه گروه مقاوم نیمه مقاوم حساس قرار داد از تجزیه کلاستر انفرادی برای تک تک نژادها و تمام صفات و تجزیه کلاستر براساس هر سه نژآد و هر دو صفت نتایج مشابهی بدست آمدو از روی این طبقه بندی ژنوتیپ های مقاوم انتخاب شدند.