سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امیر کاووسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
امین احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،
مرتضی جلیلی قاضی زاده – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه
رضا علی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،

چکیده:

یکی از عوامل مهم تصادفات جادهای، لغزندگی سطح راه می باشد. بافت سطح روسازی و قابلیت آن در برابر تأثیر ساییده گی ناشی از ترافیک عامل اصلی در مقاومت در برابر لغزندگی م یباشد. استفاده از مصالح سنگدانه ای نظیر سرباره فولاد که از خواص مکانیکی و فیزیکی بسیار مطلوب از جمله مقاومت فشاری و سایشی بالا، زاویه اصطکاک داخلی زیاد، شکل گوشه دار و سطح زبری برخوردار است، می تواند به عنوان سنگدانه ای مناسب در لایه های روسازی به خصوص لایه رویه بکار برده شود. از طرفی با توسعه روز افزون کارخانه های ذوب آهن و فولاد در کشور به ویژه در دو دههی گذشته، حجم بسیار زیادی از محصولات جانبی این صنعت بهویژه سرباره فولاد تولید شده است. متاسفانه علیرقم خواص و ویژگ یهای منحصر به فرد ذکر شده تا کنون این محصول به شکل ضایعات دفع و دپو شده است. لذا در این پژوهش از سرباره کوره قوس الکتریک ۱ به منظور بررسی تاثیر آن بر مقاومت لغزندگی مخلوطهای آسفالتی استفاده شده است. بدین منظور نمونه هایی با درصدهای مختلف سرباره ( ۰ تا ۱۰۰ %) تهیه و مقاومت لغزندگی این مخلوطها با استفاده از آونگ انگلیسی تعیین و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش درصد مصالح سربارهای به مصالح آهکی، گرچه درصد قیر بهینه مخلوط تا اندازه ای افزایش م ییابد، اما مقاومت لغزندگی آن نیز به مقدار قابل توجهی بهبود می یابد که این امر می تواند نقش موثری در کاهش تصادفات جاده ای در کشور داشته باشد. همچنین در ادامه این پژوهش با توجه به نتایج آزمایش مقاومت لغزندگی و نیز آزمایش مارشال درصد بهینه سرباره، تعیین گردید