سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه اسمعیلی دستجردی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدهادی فرپور – دانشیارگروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی سرچشمه – استادیارگروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تثبیت خاک های شنی و کنترل شن های روان همواره یکی از نگرانی ها در مناطق خشک و نیمه خشک بوده است. کاربرد پلیمرها در تثبیت خاک های شنی و استفاده از آنها به عنوان یکی از بهترین جایگزین ها برای مالچ های نفتی اخیرا توجه محققین را به خود جلب کرده است. در این تحقیق تاثیر پلیمر پلی الکترولیت آنیونی با پایه پلی آکریل آمید در تشکیل سله سطحی در یک خاک شنی و میزان مقاومت به نفوذ سله ایجاد شده توسط دستگاه نفوذ سنج به صورت آزمایشگاهی در دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای اعمال شده شامل چهار سطح پلیمر (۰، ۱، ۲و ۴ درصد) بودند که تاثیر آنها از نظر ایجاد سله و میزان هماوری ذرات در اعماق ۱،۲، ۳ و ۴سانتیمتر در ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد پلیمر تاثیر معنی داری بر میزان مقاومت در مقابل نفوذ دستگاه نسبت به شاهد بدون پلیمر داشت. بیشترین میزان مقاومت مربوط به تیمار چهار درصد و کمترین آن مربوط به شاهد بود. بیشترین تاثیر پلیمر از نظر عمق خاک مربوط به دو سانتی متر سطحی بود ولی بین عمق ۱و ۲ سانتی متر سطحی نسبت به اعماق پایین تر اختلاف معنی داری از نظر میزان فشار لازم جهت نفوذ شاخص مخروطی به داخل سله سطحی مشاهده نشد