سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطااله عظیمی کارگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد افشاری – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
منوچهر خدارحمی –
طیبه بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دراین بررسی مقاومت گیاهچه ای ۴۵لاین گندم و ۲۱رقم تجاری گندم نسبت به ۴پاتوتیپ عامل زنگ زرد گندم درقالب طرح بلوکهای کامل تصادف یدرسه تکرار مطالعه شد این بررسی درگلخانه های موسسه تحقیقات و تهیه نهال و بذرایران درسال ۲۰۱۱-۲۰۱۰ انجام شد جدایه های قارچ از استان مازندران مغان و مشهد جمع آوری شده بود ند برای تیعین پاتوتیپ ها و فاکتورهای بیماریزایی جدایه ها از ۴۴ لاین ایزوزنیک با افتراقی بین المللی استفاده شد نتایج مطالعات چهارپاتوتیپ مشخص کرد که نژاد۱۶۶E150A+مغان بیشترین بیماریزایی و نژاد ۱۳۴E146A+ ساری کمترین بیماریزایی را دارد برای تعیین مقاومت ارقام تجاری و لاین های گندمدرگلدانهایی به قطر۱۲ سانتیمتر کاشته شدند و درمرحله یک تا دو برگی گیاهچه ها با کنیدی های قارچ عامل بیماری مایه زنی شدند گلدانها دردمای ۱۹-۱۷درجه سانتی گراد ورطوبت ۶۵-۵۵درصد و تناوب نوری ۱۲ساعت روشنایی و ۱۲ساعت تاریکی درگلخانه نگهداری شدند ۱۰ روز بعد ازمایه زنی بوته ها تک به تک بررسی شدند و برای اندازه گیری دوره کمون این کار تا ۵ روز ادامه پیدا کرد و سرانجام روز ۱۴ بعد از مایه زنی ازتیپ آلودگی براساس مقیاس ۹-۰ یادداشت برداری گردید پس ازتجزیه و تحلیل آماری داده ها لاین ها و ارقام C-85D-9 ، C-85D-13 وMV17 ، C-86-6 ، M-85-7 ، C-85-6 ، C-86-3 ، C-83-7 ، C-84-8 ، S-80-18 ، C-84D-55 ، C-85D-8 ، M-86-9 ، C-86-5 ، دنا سیوند پیشگام پارسی گاسپارد نیکنژاد و کرخه نسبت به دو صفت تیپ الودگی ودوره کمون کاملا مقاوم و لاین ها و ارقام WS-86-14 S-83-4 ، WS-85-10 ، S-85-19 ، MS-84-16 ، S-83-3 ، WS-86-11 ، MS-85-15 ، WS-86-13 الوند ارگ بولانی و شهریارازنظر تیپ آلودگی ودوره کمون کاملا حساس بودند.