سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یونس محمدنیا افروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب
آرمان احمدی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب
اسکندر حاجی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب

چکیده:

دراین مطالعه تاثیر اشباع چوب با نانواکسیدروی – نقره برروی مقاومت به هوازدگی چوب صنوبر بررسی شده است برای این منظور نمونه های صنوبر با ابعاد ۵۰×۵۰×۳ میلیمتر برش داده شده اند این نمونه ها با نانواکسید روی نانونقره با غلظت های ۰/۵، ۱و۱/۵ درصد با نسبت ۱ به ۱ با روش سلول پراشباع شدند سپس به مدت ۳ ماه در معرض عوامل محیط ی قرارگرفتند. تغییرات رنگی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد نتایج نشان داد درنمونه های اشباع شده با نانواکسید روی – نقره تغییر رنگ کمتری نسبت به نمونه های تیمار نشده حاصل شد به گونه ای که اثر حفاظتی نانواکسید روی – نقره دربرابر عوامل محیطی بعد از این دوره زمانی به طور واضح نسبت به نمونه هایتیمار نشده قابل مشاهده بود از این مشاهدات نتیجه گرفته شدکه ترکیب نانواکسید روی – نقره می تواند درفرمولبندی های مربوط به حفاظت چوب دربرابر خسارت عوامل محیطی با همپوشانی یکدیگر مورد استفاده قرارگیرد.