سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید رستمی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ملایر

چکیده:

به منظور بررسی میزان مقاومت گیاه زینتی شب بو (Matthiola Incana) به تنش شوری در مرحله جوانهزنی آز مایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۴ سطح شوری صفر و ۴ و ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر بودند که از ترکیب کلرید سدیم و آب مقطر طبق دستورالعمل تهیه شدند. بر اساس نتایج به دست آمده تنش شوری تاثیر بسیار معنی داری بر درصد جوانهزنی بذر شببو داشت. بیشترین درصد جوانهزنی در شرایط استفاده از آب مقطر (شوری صفر ) مشاهده شد و با افزایش میزان شوری این صفت کاهش یافت. اعمال تیمارهای تنش شوری بیشتر از ۴ دسی زیمنس بر متر باعث شد که درصد جوانهزنی به شدت کاهش یابد و از ۹۸ درصد در تیمار شاهد به ۲۷ درصد در شرایط اعمال بالاترین سطح شوری برسد. اثر تنش شوری بر سرعت جوانهزنی بذر شببو نیز معنی دار بود. بیشترین سرعت جوانهزنی برای تیمار شاهد محاسبه شد و با افزایش هدایت الکتریکی محلول سرعت جوانهزنی کاهش یافت. اثرات منفی تنش شوری بر سرعت جوانه زنی بیشتر از اثرات آن بر درصد جوانهزنی بود به صورتی که سرعت جوانهزنی در تیمارهای ۴ و ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب به میزان ۹ و ۳۷ و ۸۰ درصد کاهش یافت. با توجه به نتایج این آزمایش میتوان میزان مقاومت این گیاه به شوری در مرحله جوانه زنی را در حد متوسط توصیف کرد.