سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین حکم آبادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور
رزا درگاهی – محقق موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

در این تحقیق به منظور بررسی مقاومت سه رقم از ارقام تجاری پسته شامل: کله قوچی، اوحدی و احمدآقایی به سرمای بهاره، نمونه گیری از درختان سی ساله درچهار زمان فنولوژیکی : رکود، جوانه متورم شده،گل، میوه های تازه تلقیح یافته و در دو سال (۱۳۸۹-۱۳۸۸) در موسسه تحقیقات پسته کشور انجام گرفته شد و پس از اخذ نمونه ها در ۵ دما شامل شاهد (دمای ۴ درجه سانتی گراد در اتاق تاریک)، دمای صفر درجه سانتی گراد، دمای ۲- درجه سانتی گراد ، دمای ۴- درجه سانتی گراد و دمای ۶- درجه سانتی گراد به مدت ۲ ساعت قرار گرفتند. در هر مرحله سه در خت (تکرار) از هر رقم انتخاب شده و از هر درخت ۴ شاخه یک ساله در چهار اطراف درخت انتخاب و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل گردید. برای اعمال تیمارها از انکوباتور (اتاق انجماد) استفاده شد. بعد از اعمال تیمارها ۲ گرم ریز نمونه اخذ، ۳۰ میلی متر آب دیونیزه اضافه و در شیکر تکان داده شد. سپس در ۲۴ ساعت اول هر سه ساعت و تا یک هفته هر روز میزان EC در محلول نشت یافته اندازه گیری شد. بعد از یک هفته نمونه ها (جوانه ها و محلول) در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد به مدت ۴ دقیقه اتوکلاو شدند تا همه غشای سلولها تخریب گردند. در محلول باقی مانده میزان EC مجددا اندازه گیری شد و درصد نشت یونی محاسبه گردید. نتایج مشخص ساخت، بهترین زمان جهت ارزیابی میزان نشت یونی محلول نشت یافته، ۲۴ ساعت پس از انکوبه نمودن نمونه ها می باشد. نتایج تحقیق نشان داد حساسترین مرحله رشدی در مقابل سرما، مرحله گلدهی می باشد. همچنین نتایج نشان داد در مرحله گلدهی رقم احمد آقایی حداقل ۱۵ درصد نسبت به رقم کله قوچی و ۱۰ درصد نسبت به رقم اوحدی احتمال خسارت کمتری در مقابل سرما دارد. در مرحله میوه تازه تشکیل شده نتایج نشان داد رقم کله قوچی مجدداً نسبت به رقم احمد آقایی و رقم اوحدی حساستر به سرمای بهاره است. نتایج در ارتباط با اثر دما در میزان نشت یونی مشخص نمود با کاهش دما از صفر درجه سانتی گراد تا ۶ – درجه سانتی گراد میزان نشت یونی شدیداً افزایش می یابد.