سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر قاسمی سلوکلوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان،
احمد ارشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان،
سیدضیاءالدین طباطبایی – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی ساوه

چکیده:

سرمای زمستانه یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کشت انار در ایران میباشد. در این تحقیق مقاومت به سرمای برخی از ارقام انار ایرانی شامل آلک، ملس ترش ساوه، آقا محمدعلی، تابستانه، گلمخانه ارومیه و شیرین نار پاوه طی رکود عمیق زمستانه مورد- بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که کمترین میزان نشت نسبی یو نها در نمون ههای ساقه تحت تنش سرمایی ۲۱ درجه سانتی گراد مربوط به ارقام آلک و آقا محمدعلی بود. همچنین بالاترین میزان کربوهیدرات کل در ارقام آلک و آقا محمدعلی مشاهده شد، اما در بررسی میزان پرولین، رابطه مشخصی بین پرولین و نشت یونی ارقام نبود. با توجه به میزان نشت یونی در تیمارهای سرمایی مختلف و همچنین میزان کربوهیدرات کل نمونه ساقه، ارقام را از نظر مقاومت به سرما می توان به دو دسته ارقام نسبتاً مقاوم ( آلک و آقا محمد علی) و ارقام حساس (گلمخانه ارومیه، شیرین نار پاوه، تابستانی وملس ترش ساوه) تقسیم بندی کرد