سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار دانشگاه تهران
مریم ابویی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درسالهای اخیر نانوفلزات و آلیاژ ها به دلیل خواص مکانیکی فیزیکی و شیمیایی غیرمعمول مورد توجه بسیاری از محققان واقع شده اند رسوب الکتریکی پالسی برای تولید نانوکریستالهای مس از الکترولیت سولفات مس به همراه تیواوره بعنوان افزودنی بکارمیرود و مس میکروکریستالی نیز با استفاده از رسوب الکتریکی جریان مستقیم قابل تولید است دراین مقاله رسوب نانوکریستالی به روش پالسی تولید شده است نو تاثیر پارامترهای رسوب دهی از قبیل پیک دانسیته جریان فرکانس، زمان روشن و زمان خاموش جریان پالس براندازه دانه ها به منظور بهینهسازی روش و نیز مقاومت به خوردگی پوشش رسوب کرده مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان داده است که سطح نانوکریستالی از نظر شیمیایی پایدارتر از سطح پوشش داده شده از طریق جریان مستقیم است افزایش پایداری مربوط به تشکیل لایه مستحکم تر و به مراتب چسبنده تر برروی مس نانوکریستالی می باشد که با آزمایش پلاریزاسیون نیز قابل تایید است. همچنین از این مقاله نتیجه می شود که مس نانوکریستالی دارای مقاومت به خوردگی بهتری در مقایسه با ساختار میکروکریستالی است.