سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کاظمی خالدی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد،دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
احمد علی آماده – دانشیار،دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش
هادی مرادی – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پژوهشکده علوم و فناوری مهام، گر

چکیده:

در این تحقیق نانو کریستالی نیکل- کبالت از حمام واتس توسط جریان پالسی رسوب داده شد. پوشش دهی د رچگالی جریان های ۲ و ۴ و ۶ آمپر بر دسی متر مربع و در فرکانس ها و زمان های روشنایی متفاوت در حمام های حاوی ۰/۵ و ۱ و ۳ گرم بر لیتر ساخارین انجام شد. مورفولوژی، آنالیز شیمیایی و کریستالوگرافی پوشش بترتیب بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز EDS بررسی شد.نتایج نشان داد. نتایج آزمون پلاریزاسیون تافل انجام شده در محلول ۳/۵ درصد کلراید سدیم نشان داد که با افزایش میزان کبالت پوشش در اندازه دانه ثابت، اگر چه پتانسیل خوردگی کمی به سمت مقادیر منفی تر متمایل شده ولی شدت خوردگی کاهش یافت که این مساله به دلیل فعالتر بودن کبالت نسبت به نیکل می باشد. نرخ خوردگی با کاهش اندازه دانه افزایش یافت و پتانسیل خوردگی با کاهش اندازه دانه به سمت مقادیر مثبت تر میل نمود.