سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه رحیمی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
سعید پورداد – دانشیار معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه
رحمن رجبی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات دیم سرارود کرمانشاه

چکیده:

به منظور ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های گلرنگ با استفاده ازشاخصهای مقاومت به خشکی درسال زراعی ۸۸-۸۷ ۱۴ژنوتیپ گلرنگ درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درایستگاه تحقیقاتی سرارود کرمانشاه بصورت دو آزمایش جداگانه درشرایط تنش و بدون تنش رطوبتی کشت گردید تنش خشکی عملکرددانه را ۵۲/۱۳درصد کاهش داد ژنوتیپ ها براساس شاخصهای MP,STI,GMP ,SSI ی TOL مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج نشان داد که ژنوتیپ ۴۱۱با بیشترین میزان ,STI MP ی GMP دارای بالاترین عملکرد درهردوشرایط رطوبتی بود اما رقم IL111 ازکمترین میزان این شاخصها برخوردار بوده و درهر دو شرایط رطوبتی کمترین عملکرددانه را داشت نتایج حاصل از تجزیه کلاستر براساس شاخصهای ,STI MP ی GMP و عملکرد دانه ژنوتیپ ۴۱۱ را ازبقیه ژنوتیپ ها جدانمود و ژنوتیپ ۴۱۱ به عنوان مقاومت رین ژنوتیپ نسبت به تنش خشکی شناسایی شد.