سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن ابراهیمی – اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمدرضا بی همتا –
عبدالهادی حسین زاده –
فرنگیس خیالپرست –

چکیده:

بمنظور مطالعه اثرات تنش خشکی روی همبستگی بین صفات مختلف لوبیا، تعدادی از ژنوتیپ های لوبیا سفید(۳۰رقم) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در دوشرایط تنش ابی و بدون تنش مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقی با داشتن عملکرد ژنوتیپ ها در محیط تنش و بدون تنش شاخص های مختلف مقاومت به خشکی محاسبه گردید. شاخص های MP,GMP,STI با عملکرد ژنوتیپ ها در هر دو محیط تنش و بدون تنش همبستگی مثبت و بسیار معنی داشتند. و بنابراین ژنوتیپ هایی که میزان بالایی از این شاخص ها دارند بعنوان مقاومترین ژنوتیپ ها شناخته شدند. در رابطه با شاخص های SSI,TOL با توجه به اینکه این شاخص ها دارای همبستگی مثبت و بسیار معنی دار با عملکرد در شرایط بدون تنش و همبستگی منفی در شرایط تنش هستند لذا ژنوتیپ هایی که دارای مقادیرکوچکتر این شاخص ها هستند بعنوان ژنوتیپ های متحمل شناخته شدند. (ژنوتیپ های شماره ۴ ، ۱۲، ۱۶ ، ۱۸ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰).