سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی عقیقی شاهوردی کندی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت
سارا صنایعی –
احمد توبه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
فریده عباسی شاهمرسی –

چکیده:

کاهش رطوبت خاک و خشکسالی یکی از شایع ترین تنشهای زیست محیطی در طی مرحله جوانه زنی و سبز شدن گیاهان بوده که از موانع اصلی در تولید محصولات زراعی در بسیاری ازنقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک ایران محسوب می شودهر گیاه و رقمی که بتواند دراین مرحله مقاومت بیشتری نشان دهد توانست سیکل اول رویش را موفق تر پشت سرگذاشته و تراکم کافی در واحد سطح تولید می کند دراین راستا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت فاکتورهای آزمایشی عبارت بودند از: فاکتور اول ، ارقام کلزا RGS003 ، SUNJA ، JEWEL ، OPERA ، ADDER ، HYOLA60 ، ELITE WESTERELRIS و کوانتوم و فاکتور دوم سطوح پتانسیل اسمزی ایجاد شده توسط PEG6000 ( صفر، ۰/۴- و ۰/۹ – مگاپاسکال نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی ارقام برروی صفات مورد اندازه گیری که شامل: درصد جوانه زنی، میانگین سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه وزن تر و خشک گیاه چه طول گیاه چه و بنیه بذر درسطح احتمال ۱% معنی دار می باشد.اثر اصلی سطوح خشکی نیز برروی تمامی صفات مورد اندازه گیری همانند اثر ارقام در سطح احتمال ۱% معنی دار می باشد اثر متقابل رقم در سطوح خشکی نیز برروی صفت درصد جوانه زنی در سطح احتمال ۱% معنی دار می باشد. جدول مقایسه میانگین نیز نشان داد که در بین ارقام رقم RGS003 در صفات درصد جوانه زنی میانگین سرعت جوانه زنی و بنیه بذر در گروه برتر قرار گرفت و رقم HYOLA60 در صفات طول ریشه چه طول ساقه چه وزن ترو خشک گیاه چه طول گیاه چه و بنیه بذر در گروه برتر قرارگرفت و ارقام WESTER وELITE در اکثر صفات مورد اندازه گیری در پایین ترین گروه قرارگرفت.