سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه ذبیحی محمودآباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
شهزاد جماعتی ثمرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر

چکیده:

به منظور بررسی مقاومت به خشکی ارقام ذرت از طریق تجزیه به مولفه های اصلی و نمودار بای پلات، آزمایش فاکتوریلی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد ار دبیل اجرا شد. ،SC 700 ،BC 418 ،BC فاکتورها شامل شرایط کاشت با دو سطح (آبیاری و بدون آبیاری) و هشت رقم ذرت شامل ۶۷۸ بود. نتایج نشان داد بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی، اولین بردار ۷۲ SC و ۷۰۴ BC 566 ،BC 652 ،SC 301 ،BC 582 در تشکیل این مولفه دارای بالاترین STI و YP ،YS ،MP ،GMP درصد تغییرات را نشان داد و با توجه به اینکه شاخصهای و TOL ضریب مثبت بودند، دومین مولفه، ۲۷ درصد از کل تغییرات باقیمانده را توجیه نمود و همبستگی بالایی با شاخص های داشت. پس میتوان بیان داشت که مولفه اول ژنوتیپ های با عملکرد بالا و پایین و مولفه دوم ژنوتیپ های متحمل و حساس SSI را از هم جدا میکند. به طور کلی مولفه های اصلی اول و دوم ۹۹ درصد از کل تغییرات را توجیه کردند. بر اساس نمودار بای به عنوان حساس ترین BC به عنوان متحمل ترین رقم و رقم ۵۶۶ SC و ۷۰۴ SC 301 ،SC پلات مشخص شد، ارقام ۷۰۰ قرار گرفتند. شاخص هایی که همبستگی بالایی با عملکرد در شرایط تنش و نرمال داشتند و نیز در زاویه D و A رقم در گروه های ،MP بین عملکرد در شرایط تنش و نرمال قرار گرفته بودند نیز به عنوان شاخص های برتر معرفی شدند که شامل شاخص های به عنوان متحمل ترین ارقام و مناسب برای کشت در هر دو SC و ۷۰۴ SC 301 ،SC بود. بنابراین، ارقام ۷۰۰ STI و GMP به عنوان حساس ترین رقم در بین ارقام مورد مطالعه انتخاب گردیدند. BC شرایط آبی و دیم و رقم ۵۶۶