سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اصفهانی – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حمید سروش – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی مقاومت برشی پانچینگ دالهای بتن سبک ساخته شده از پوکه های معدنی سبک می‌باشد. از آنجا که بیشتر ضوابط آیین‌نامه‌ها در مورد برش پانچینگ دالها بر اساس اطلاعات تجربی بدست آمده از آزمایش روی دالهای ساخته شده از بتن معمولی می‌باشد، ضروری است که میزان دقت این روابط را برای دالهای بتن سبک مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.در این تحقیق ۶ نمونه دال مربعی با استفاده از پوکه‌های معدنی سبک ساخته شده است. پارامترهای متغیر در این دالها مقاومت بتن و درصد آرماتور کششی بوده اند. ابعاد و درصد آرماتور دالها طوری انتخاب شده اند که انهدام به صورت برش پانچینگ باشد. نمونه‌های فوق مورد آزمایش قرار گرفته و مقدار مقاومت برشی پانچینگ و تغییرمکان نهایی برای هر یک از آنها اندازه‌گیری شده است.با توجه به داده‌های بدست‌ آمده، در مورد شکل انهدام و نوع ترکها، روابط بار- تغییرمکان و سختی هر یک از نمونه‌ها بحث شده و در پایان نتایج آزمایشات با روابط آیین‌نامه‌ ای مقایسه شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که دالهای بتنی ساخته شده از پوکه‌های معدنی سبک در صورت طرح اختلاط و عمل‌آوری مناسب می‌تواند در سازه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.