سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر بدرلو – کارشناس ارشدعمران گرایش خاک و پی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، باش
محمود حسنلوراد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمدرضا حسنلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

در همه مسائل مربوط به پایداری خاک از قبیل طراحی پ یها، دیوارهای حائل و خاکریزها، سدسازی و حفاری تونل و مترو و غیره داشتن اطلاعات کافی درباره مقاومت خاک ضروری است. وجود املاح مختلف به ویژه سدیم در بعضی از خا کهایریزدانه ر سدار باعث ایجاد پدیده واگرایی در این خا کها م یشود. خا کهای رس واگرا با خصوصیات منحصرب هفرد خود، خا کهایی هستند که در شرایط معینی ب هسرعت فرسایش یافته و توسط جریان آب شسته م یشوند. پدیده واگرایی تاکنونموجب خراب یهای گسترده در سدهای خاکی و کان ا لهای آ برسانی و سایر خاکریزها شد هاست. برای رفع مشکل واگراییم یتوان از رو شهای اصلاح شیمیایی نظیر تثبیت باآهک استفاده کرد. با توجه به اینکه خا کهای رسی واگرا قابلیت تثبیت با آهک را دارند، اقدام به بررسی تاثیر افزودن آهک بر مقاومت برشی خاک رس واگرا شد. خاک مورد مطالعه از منابع قرضه سددر حال ساخت میرزاخانلو( ۲) در شهرستان طارم از توابع استان زنجان تهیه شد.