سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

وحید اشرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده:

ذرت بعد از گندم و برنج مهمترین غله در جهان است و ساقه خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis Hbn یکی ازمهمترین آفت ذرت در شمال و شمال غرب کشور میب اشد اولین گام در برنامه اصلاح مقاومت شناخت منابع مقاومت می باشد دراین مطالعه ۹ ژنوتیپ ذرت برای تعیین ژنوتیپ مقاوم به ساقه خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis Hbn در سال ۱۳۸۶ در مزرعه مغان در دو آزمایش سمپاشی شده بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهارتکرار مورد ارزیابی قرارگرفتند ارزیابی مقاومت هیبرید ها در سه مرحله زمانی از رشد ذرت و حمله افت انجام گرفت در مرحله اول صفت تعداددستجاتتخم آفت آلودگی برگ و تعداد برگ به عنوان شاخص گزینش ژنوتیپ ها مورد ارزیابی قرارگرفتند که در این مرحله صفات فوق بجز تعداد برگ معنی دار نشد در مرحله دوم ارزیابی زمان ظهور تاسل صفت قطره گره در سطح احتمال ۵ درصد و صفات ارتفاع گیاه قطر بلال با پوست طول دالان ساقه تعداد سوراخ و تعداد برگ در زمان ظهور تاسل در سطح احتمال یک درصد معنی دار بودند.