سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه باطنی – دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدعبدالکریم حسینی –
مصطفی یوسفی –

چکیده:

یکی از پتانسیلهای موجود در زمینهی تولید و کاربرد الیاف الکتروریسیشده، تهیهی نخ از نانوالیاف میباشد. در تحقیق حاضر، ابتدا یک سیستم برای تولید نخ مغزی- غلاف با رویهی نانوالیاف الکتروریسیشده طراحی و ساخته شد، و سپس این سیستم به طور موفقیتآمیزی برای تولید نخ مغزی- غلاف با رویهی نانوالیاف پلیاکریلونیتریلPAN)حاوینانولولههای کربنیCNTs)و مغزی نخ استیپل اکریلیک مورد استفاده قرار گرفت. نانولولههای کربنی به طورگستردهایبه عنوان پرکننده در الیاف الکتروریسیشده استفاده میشوند. در این تحقیق، دو نوع ازCNTها شامل نانولولههایکربنی چندجدارهMWCNTs)و نانولولههای کربنی تکجدارهSWCNTs)مورد استفاده قرار گرفتند. پراکندن نانولولهها یک مرحلهی مشکل در ساخت کامپوزیتهای نانولوله است. زیرا آنها به علت نیروهای واندروالس قوی به شکل دستههای نانولوله موجود هستند. در این تحقیق، به منظور پراکندن نانولولههای کربنی در محلول از عملیاتفراصوت استفاده شد. همچنین، سورفکتانت غیر یونی (پلیاتیلنگلایکولPEGاستفاده شد تا تجمع را کاهش دهد. بعلاوه ، به منظور دستیابی به پیوند بینوجهین قویSWCNT های اصلاحشده با گروههای کربوکسیل استفاده شد. افزودنCNT ها، ویسکوزیته و رسانایی الکتریکی محلول الکتروریسی را افزایش داد. این عوامل قطر الیاف کامپوزیتی رانسبت به قطر لیفPAN خالص افزایش داد. در آخر، مقاومت الکتریکی سطح نخهای مغزی- غلاف بررسی شد.