سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پیام اشتری – استادیار دانشگاه زنجان
علیرضا انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

هدف اصلی از این تحقیق تعیین ضرایب مقاومت افزون سیستم لرزه برReinforced concrete T-shape RC-TRF Resistant frame به روشهای تحلیل فزاینده استاتیکی و دینامیکی غیرخطی و بررسی تاثیر تعدادطبقات برضرایب مقاومت افزون سیستم لرزه بر RC-TRF می باشد درمرحله اول برای محاسبه ضرایب مقاومت افزون از روش متداول تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی و منحنیهای STAtic push over SPO استفاده میگردد برای این منظور با فرض ثابت بودن شرایط بارثقلی و ضریب کرنش سختی تعدادطبقات را تغییر داده و تغییرات حاصل را مورد بررسی قرار میدهیم دربخش دیگر سیستم لرزه برRC-TRF را همانند فرضیات حالت اول و تغییر درطبقات با استفاده ازرکورد زلزله Northridge , cope mendocino , tabas تحت تحلیل دینامیکی افزاینده incremental dynamic analysis IDA قرارمیدهیم دراین قسمت نیز با استفاده ازمنحنیهای DYnamic push over DPO به محاسبه مقاومت افزون دینامیکی سیستم لرزه برRC-TRF می پردازیم و نتایج حاصل را با نتایج مربوط به تحلیل های استاتیکی مورد مقایسه قرارمیدهیم