سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کش
حسین علایی – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجا
روح الله صابری ریسه – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجا

چکیده:

قارچ P. melonis katsura خسارت فراوانی را به بسیاری از محصولات و خصوصاً کدوئیان وارد می نماید. در حال حاضر کنترل شیمیایی روش رایج کنترل بوته میری فیتوفترایی خیار است. با توجه به هزینه های بالای مبارزه شیمیایی و مشکلات زیست محیطی آن، استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل نسبت به سایر روش های کنترل، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق واکنش ارقام خیار گلخانه ای شامل کاسپین، استورم، شلیم، دلتااسکار، جانت، فستیبال، سلطان، رویال، فادیا و نگین نسبت به عامل بوته میری جالیز در گلخانه در شرایط آلودگی مصنوعی بررسی گردید. در آزمایشات جهت آلودگی مصنوعی از حلقه میسیلیومی قارچ استفاده گردید، آزمایش با ۱۰ تیمار و سه تکرار در طرح کاملاً تصادفی انجام شد. واکنش ارقام نسبت به قارچ عامل بیماری بر اساس سیستم پنج شماره ای ثبت گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که ارقام در سطوح یک درصد با یکدیگر اختلاف معنی داری دارند (P=0/001) و از بین ارقام مورد آزمایش استورم و فستیبال، به ترتیب با شدت بیماری زایی۶۷/۶ و ۶۷/۷۰ درصد بیش ترین وکم ترین تحمل را در برابر عامل بیماری دارا بودند