سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

وحید محبی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس نادری فر – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مسیبی بهبهانی – دانشیار دانشگاه صنعت نفت
محمود مشفقیان – استاد دانشکده مهندسی نفت گاز و پتروشیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

انتقال حرارت، انتقال جرم و واکنش تشکیل هیدرات عواملی می باشند کهدرکنار تعادل ترمودینامیکی اثرات بسیار مهمی برسرعت تشکیل و رشد هیدرات ایفا کرده و به همین دلیل در بررسی تشکیل هیدرات تئوری های مختلفی ارائه گردیده اند مقاومت های مربوط به انتقال جرم از فاز گاز به سطح مشترک سطح مشترک به فاز مایع از فاز مایع به سطح بیرونی هیدرات و از سطح بیرونی به سطح در حال رشد ذره هیدرات درکنار مقاومت مربوط به واکنش برروی سط ح جامد نشان از پیچیده بودن مطالعه تشکیل هیدرات می باشند در بررسی پیشرو با دلایلمتعدد نشان داده شده است که از میان مقاومت های ذکر شده مقاومت انتقال جرم در سطح مشترک گاز – مایع محدود کننده سرعت تشکیل هیدرات در زمان مرحله رشد خواهد بود.