مقالات تخصصی و فنی:

فینشر اپی، آر و پی. بی آرمنتروت. ” انرژی جنبشی و سنتیکی وابسته به واکنش های + O2 + , O با CT4(تترافلورید کربن)، C2 f6 (هگزافلئورو متان)” مجله شیمی فیزیک ۶۱۱۸-۲۴(۱۹۹۱)۹۵

با تمام این اوصاف، در مقالات تخصصی با استفاده از منابع مذکور احتمالاً باید کلیه مقررات سیستم شماره گذاری علوم کاربردی را رعایت کنید

عنوان خارجی:

استیوال چالز جی”    “etle noir” le Vraisemable temporal dans le roug et

کلوپ استدلال  ۱۹۷۹٫۸۴stendhallubصفحات ۲۹۹-۳۱۳٫

عناوین حذف شده:

بروکوتیز، دیوید. دوران رنسانسی ۳۲.(۱۹۷۹): صفحات ۳۹۶-۴۹۳.

عناوین ، نقل قول از عناوین و عنوان مقاله:

رونالد، مارگارت لوفتس. ” ازدواج و طلاق ” ازدواج و شکسپیر در انگلستان، دوره ی زندگانی شکسپیر. ۳۰(۱۹۷۹) ۸۱-۶۸ی

عناوین از عنوان مقاله ای دیگر:

دانوز، آلن، ” با تقدیم و نثار تمامی عشق و علاقه ام به پدرم” بررسی تحلیل گرانه و روانشناختی منبع داستان و نمایشنامه شاه لیره دوره ی زمان شکسپیرSouthern  qdfolklone quortely

(۴۰)(۱۹۷۶)صفحات۳۵۳-qd366

شکل فهرست منابع روزنامه های مختلف:

نام مؤلف و نویسنده در عنوان مقاله و نام روزنامه را باید در فهرست منابع بنویسید وحروف تعریف حذف میشوند مانند:

(wall street joranal, not the woll

(Street Jornal، زمان دقیق و ماه و سال به صورت اختصار باید عنوان شوند و شماره صفحه ، شماره موضوع و شماره نشریه حذف می شود. شماره صفحات را به صورت (D14,3C,B-21,6)بنویسید برای مثال USA TODAYاز۶Aاستفاده میکند.اما مجله نیویورک تایمز از A6 استفاده می کند. هیچ گونه شباهت و رابطه ای میان مطالب کلیه روزنامه ها وجود ندارد. بنابراین، فهرست صفحات را به ثبت مشخص کنید و به این صورت به خوانندگان روزنامه کمک کنید. اگر مقالات در صفحات پشت سر هم به چاپ نرسیدند. (برای مثال در صفحه یک مقاله شروع شده و سپس بقیه مقاله در صفحه ۸ بیان شده باشد) شماره صفحه نخست را نوشته و علامت + را در کنار آن درج کنید.

روزنامه و بخشی از تحقیق:

والترز، دیوید، ” اکتشاف هنر در قلب آفریقا”. روزنامه Christian Science

Monitor جولای ۱۹۹۱، صفحات ۱۰-۱۱.

روزنامه حاوی بخش های گوناگون ادبی:

الویس، مایکل آ. آقای جویس مارشال. روزنامه Chronicle of Higher

۱۷VEducationجولای ۱۹۹۱:B1-B3.