سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان کاظم زاده خواجوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مجتبی جعفرزاده – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

ذرت گیاه ارزشمندی برای انسان است ولی مهمترین و بیشترین مصرف آن در تغذیه دام و طیور می باشد. این آزمایش در مزرعه ای در منطقه قهاب در ۱۲ کیلومتری شرق اصفهان با استفاده از طرح کرتهای خرد شده در، ۱۵۰ ، قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. مقادیر ۰ ۳۰۰ و ۵۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در نظر گرفته شدند. صفات مورد بررسی عبارت از وزن برگ، وزن ساقه و غلاف، وزن بلال، ارتفاع ساقه، قطرساقه، تعدا بلال، عملکرد بیولوژیک بودند. نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی داری را بین سطوح مختلف نیتروژن و در کلیه صفات مورد بررسی نشان نداد. در نهایت بالاترین عملکرد مربوط به مصرف ۵۵۰ کیلوگرم کود اوره بود و ۵۵۰ کیلوگرم نیتروژن برای بدست آوردن عملکرد مطلوب تشخیص داده شد