سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هانی ناظران – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
رضا صدر آبادی حقیقی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه ز
مجید نقیبی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
طاهره مختاری – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش

چکیده:

به منظور بررسی عصاره کمپوست بر پارامترهای جوانه زنی سه رقم گوجه فرنگی Mobil200 ، Rio grand ، super chief مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار که عامل اول رقم در ۳ سطح و عامل دوم میزان کمپوست در ۵ سطح ( شاهد و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد) در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند (۰٫۰۱≥p). اثرات متقابل رقم و کمپوست بر روی صفات طول ساقه چه و نسبت ریشه چه به ساقه چه معنی دار بود. عصاره کمپوست بر روی درصد و سرعت جوانه زنی تاثیر معنی داری نداشت اما باعث افزایش طول ساقه چه و کاهش طول ریشه چه شد. بنیه بذر تحت تاثیر عصاره کمپوست بهبود یافت. به طور کلی مصرف کمپوست اثر معنی داری بر افزایش شاخص های جوانه زنی در تمامی ارقام مورد استفاده داشت ولی در بین درصدهای مختلف مصرف کمپوست اختلاف معنی داری برای اکثر صفات مشاهده نگردید.