سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن نادری – نماینده دانشجویی کمیته ملی ابیاری و دانشجوی کارشناسی ناپیوسته مهند
منصور نواب زاده – عضو هیئت علمی گروه آب و خاک مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج

چکیده:

گوجه فرنگی زراعی یکی از محصولاتی است که به تازگی به لیست محصولات غذایی جهان اضافه شده است و در طی قرن گذشته با تولیدسالانه حدود ۵۰ میلیون تن یکی ازم حبوبترین سبزیها محسوب می گردد با توجه به محدودیت منابع آب و همچنین اهمیت مسائل محیط زیست مصرف آب و کود ازت دراین محصول باید بهینه گردد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تیمارهای ابیاری به میزان ۴۰، ۶۰ ، ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیاز ابی و مقادیر مختلف نیتروژن به میزان ۶۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار و بر همکنش آنها بر عملکرد و بازده مصرف آب گوجه فرنگی رقم ارلی اروبانا در نیمه اول سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. پژوهش در مزرعه اموزشی مرکزاموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزی واقع در کرج منطقه نیمه خشک در یک خاک لوم رسی و در طرح کرتهای خرد شده با سه تکرار تیمارهای ابیاری به عنوان کرتهای اصلی و مقادیر نیتروژن به عنوان کرتهای فرعی انجام شد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که میزان آب ابیاری و مقادیر مختلف نیتروژن و همچنین تاثیر متقابل آنها بر عملکرد محصول و بازده مصرف آب WUE در سطح یک درصد معنی دار بوده است.