سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یحیی ابومردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
ابوالفضل فرجی – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان،
محمداسماعیل اسدی – هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان،
عبدالناصر اترک چالی – استادیار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات زراعی کلزا، در آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی۸۹-۸۸ بر آورد شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار مقدار نیتروژن (صفر، ۴۰ و ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و ۲ تراکم بوته ۳۳۳۳۳۳ و ۶۶۶۶۶۷ بوته در هکتار) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد که کاربرد نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی داری را نشان داد و همچنین اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. در اثر کاربرد ۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن، میانگین عملکرد بیولوژیک ۸۰۳۸ کیلوگرم در هکتار و در اثر عدم کاربرد کود نیتروژن این میانگین به ۶۸۱۱ کیلوگرم در هکتار رسید، در اثر کاربرد ۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن میانگین عملکرد دانه ۱۸۳۳ کیلوگرم در هکتار و در اثر عدم کاربرد نیتروژن این میزان به ۱۴۰۵ کیلوگرم در هکتار تقلیل یافت در اثر کاربرد ۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن میانگین شاخص برداشت ۲۲/۸۰ درصد و در اثر عدم کاربرد کود نیتروژن این مقدار به ۲۰/۶۲ درصد رسید