سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدقعلی زمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احمد بایبوردی – دانشجوی دکترای و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذرب
داود حبیبی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اصغر فرج نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

به منظور مطالعه آثار تنش شوری بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و خصوصیات فیزیولوژیک چهار رقم کلزا و شناسایی بهترین ارقام، آزمایشی در سال ۸۸-۸۷ در گلخانه مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی بصورت فاکتو.ریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی ترکیبی از ۴ واریته Elite) Okapi و SLM046 ،licord وپنج سطح شوری حاصل از کلروسدیم ( ۰ ، ۵۰،۱۰۰،۱۵۰،۲۰۰ میلی مولار) بودند. نتایج حاصله از تجزیه واریانس نشان داد که افزایش شوری اثر منفی معنی داری در مقدار هدایت روزنهای، تعرق و میزان آب نسبی برگ در کلیه ارقام داشت. و همچنین تغیرات قابل ملاحظه ای در مقدار آنزیم سوپر اکسیددیسموتاز مشاهده گردید . بطوری که فعالیت آنزیم در دوره رشد گلدهی افزایش و در پایان رشد فیزیولوژیک گیاه کاهش یافت. مقایسه میانگین ارقام کلزا نشان داد ، رقم ۰۴۶SLM وLicord بترتیب مقاومترین و حساسترین رقم به شوری شناخته شد.