سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا بر ادریان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا آستارایی – دانشیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر فسفر بر شکل های مختلف کادمیوم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه خاک شناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل سه سطح کادمیوم ( صفر، ۵ و ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم ) و سه سطح فسفر ( صفر، ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم ) در۲ و ۵ هفته ) بر شکل های مختلف کادمیوم ( شکل محلول و قابل تبادل، شکل باند شده با مواد آلی، شکل ، سه زمان ( ۱باند شده با مواد غیر آلی و شکل کادمیوم باقیمانده ) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین فراهمی کادمیوم (شکل محلول وقابل تبادل) در تیمار ۵ میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک مشاهده شد ، با کاربرد فسفر شکل محلول و قابل تبادل کادمیوم کاهش یافت و شکل باند شده با مواد غیر آلی با افزایش مقدار فسفر افزایش داشت. شکل محلول و قابل تبادل در هفته دوم حداکثر شد ولی با گذشت زمان در هفته پنجم کاهش یافت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فسفر به عنوان یک اصلاح کننده ی خاک آلوده به کادمیوم عمل کرده و موجب کاهش فراهمی کادمیوم در خاک می گردد.