سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی محمدرضائی – دانشجوی کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

از آنجا که با پیشرفت علم پزشکی اثرات سوء و ناهنجار بقایای مواد شیمیایی و وجود فلزات سنگین در تولیدات کشاورزی و بروز انواع سرطان ها و اثرات مضر بر روی سلسله اعصاب در انسان و حیوان مشخص شده، منجر به هوشیاری جوامع به هوشیاری جوامع و استقبال از محصولات ارگانیک و عاری از هر گونه باقیمانده شیمیایی گشته است. با توجه به بالا بودن نیاز آبی و غذایی گندم و محدود بودن کشت ارگانیک به استفاده از کودهای آلی و همچنین عدم استفاده از کودهای شیمیایی و سموم آفت کش و علف کش، در این تحقیق به منظور تامین نیازهای غذایی گیاه و بهبود بافت خاک در طول دوره رشد، د رهنگام آماده سازی زمین قبل از کاشت، کودهای الی دامی به زمین اضافه شد. کنترل علفهای هرز مزرعه به روش مکانیکی و از نیروی انسانی استفاده گردید. برای جمع آوری سن های مادر با بازدید هر روز مزرعه توسط کارشناس، بهترین زمان انسانی زمان برای کنترل اعلام و از روش تور زنی در سطح مزرعه توسط نیروی انسانی برای جمع آوری و نابودی سن های مادر استفاده شد. پس از برداشت از گندم های شاهد و کشت ارگانیک نمونه برداری شد تا میزان سرب و کادمیم آنها مورد بررسی قرار گیرد. تبطق این تحقیق در دانه های گندم، عناصر سنگین سرب و کادمیم در مورد تیماری که از کودهای شیمیایی استفاده شده بود ۱/۲ PPm بود که بیشتر از میزان سرب و کادمیم دانه های گندم در کشت ارگانیک است که میزان آن ۱PPm بود. لذا کشت ارگانیک بسیار بی خطرتر از کشت مرسوم بوده و برای تولید دانه های گندم عاری از فلزات سنگین توصیه می شود.