سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین احمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه
سیدرضا حسن بیگی بیدگلی – دانشیار گروه مهندسی فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

صرفه اقتصادی و قابلیت کاربری تراکتورهای دو چرخ در شرایط و جاده های مختلف باعث شده تا استفاده از این نوع ماشین ها برای حمل و نقل بار مسافر در مزارع و جاده های روستایی رو به افزایش باشد. کار کاربران در شرایط محیطی سخت و محدودیت ماشین ها و ادوات کشاورزی برای استفاده از سیستم های تعلیق مناسب، اهمیت بررسی وضعیت ارگونومیکی این وسایل را دو چندان می سازد. در این تحقیق ارتعاش منتقل شده به کاربر از دسته تراکتور دوچرخ با توان ۱۳ اسب بخار در حالت حمل و نقل در جاده آسفالت بررسی شد. سیگنالهای حوزه زمانی شتاب ارتعاش منتقل شده به دسته تراکتور، مچ دست، بازو، قفسه سینه و صندلی تریلر، در چهار نسبت دنده جعبه دنده، پنج سطح سرعت موتور، در دو موقیعت دسته تراکتور دو چرخ و صندلی تریلر و در سه جهت عمودی، جانبی و طولی اندازه گیری و ذخیره شدند. سپس سیگنال های حوزه فرکانس و پس از آن سیگنال های طیف ۱/۳ اکتا و شتاب ارتعاش محاسبه و اثرات آن بر کاربر بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار ارتعاش در باند ۱/۳ اکتا و شتاب ارتعاش در فرکانس ۳۱/۵ هرتز و پس از ان در فرکانس های ۴۰ و ۲۵ و ۲۰ و ۱۶ و ۱۲/۵ و ۶/۳ و ۵ هرتز اتفاق می افتند. با افزایش سرعت دورانی موتور و د رنسبت دنده های سبکتر به علت افزایش سرعت پیشروی ارتعاش افزایش می یابد.درتمامی موقعیت ها میزان ارتعاش د رجهت عمودی بیشینه بود. برای ساعتهای کاری روزانه ۸ ساعت مشاهده شد که بیشترین میزان شتاب انتقال یافته به دست نزدیک ۱۱m/s2 می باشد که بالاتر از میزان مجاز بوده بعد از گذشت ۲/۳۲ سال در ۱۰ درصد کاربران مواجهه شونده با ارتعاشات این تراکتور دو چرخ، فرسودگی در انگشتان آنها بوجود می آید.