سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علیرضا محرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

فقر یکی از مهم ترین و فراگیرترین مسائل اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود. مکاتب اقتصادی هریک با رویکردی مختلف در جهت تبیین و تشریح آن می باشند، اما نگاه قرآن و معصومین: به این پدیده شوم اقتصادیمی تواند در جنبه های مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی راه گشا باشد. هدف این مقاله، بررسی مفهوم فقر در قرآن و احادیث و پیامدهای فردی و اجتماعی فقر می باشد، که به روشتوصیفی- تحلیلی بوده و از مهم ترین یافته های تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد: .۰ قرآن کریم فقر اقتصادی را نپذیرفته و از آن به عنوان عاملی منفی یاد کرده که می تواند زمینه گناه و انحرافافراد را هموار سازد. .۸ پیامدهای فردی شامل: ۱-فقر، موجب کفر؛ ۲-ضعف در دین و یقین؛ ۹-زیاد شدن خطا و اشتباه؛ ۹-اندوه و ناراحتی؛ ۰-نقش بازدارنده فقر در انجام وظایف دینی؛ ۶-فقر و وحشت در پیوندی تنگاتنگ؛ ۷-فقیر در آرزوی مرگ؛-۳ ترس از فقر زمینه جنایت؛ ۳-ترس از فقر زمینه پذیرش ولایت شیطان؛ ۱۵ -بدبختی و گرفتاری. .۹ پیامدهای اجتماعی شامل: ۱- انزوای اجتماعی و محرومیت از حقوق شهروندی؛ ۲-ابطال شخصیت اجتماعی انسان؛ ۹-فراموش شدن در جامعه؛ ۹-فقر، مایه کینه و دشمنی؛ ۰-ناتوانی در دفاع از حقوق اولیه خود؛ ۶-محرومیت از تحصیل؛ ۷-انزوای خانوادگی؛ ۳-خوار شدن در نزد دیگران؛ ۳-ناتوانی در ازدواج؛ ۱۵ -تجسم فقر در چهره