سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

حس مکان ساختاری چند بعدی از دلبستگی وابستگی و هویت مکان می باشد که با ویژگیهای کالبدی فعالیتی و معنایی با خاطرات ذهنی و تجربیات فردی و جمعی تعریف می شود در طراحی شهری و پژوهشهای فعالیتی و معنایی با خاطرات ذهنی و تجربیات فردی و جمعی تعریف می شود در طراحی شهری و پژوهشهای انجام گرفته از تاثیر عناصر کالبدی و فعالیت هاسخن بسیا ر شده اما به نقش معنا و دلبستگی در ساخت مکانهایی با حس قوی توجه کافی نشده است این مقاله به بررسی حس مکان در گذرهای بافت تاریخی بوشهر پرداخته است روش تحقیق دراین پژوهش تفسیری تاریخی می باشد مطالعه نتایج تحقیقات قبلی این حوزه و مصاحبه مستقیم با ساکنانی که خاطرات و تجربیات فردی و جمعی در این گذرها دارند برای بررسی حس و دلبستگی مکان انجام گرفت . نتایج نشان داد که گذر در بافتهایتاریخی بعنوان عنصر واسط تعاملات انسان با همنوعانش را افزایش داده و حس تعلق به مکان را پررنگتر می کند با وجود تخریب روزافزون و بی توجهی به بافت تاریخی بوشهر هنوز این گذرها برای ساکنان واستفاده کنندگان از این نواحی معنی دار است نتیجه این مقاله می توانددر توسعه شهرها وطراحی محله های جدید به منظور ایجاد دلبستگی که سهم قابل توجهی در ایجاد حس مکان دارد درنظر گرفته شود.