سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا هادیان – دانشجوی کارشناس یارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه علوم پایه تهران
ضیاءالدین شعاعی – عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری،تهران
میرمسعود خیرخواه زرکش – عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری،تهران
علیرضا مجیدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری،تهران

چکیده:

با توجه به قرار گیری بخش مهمی از کشور ایران در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی و میزان تبخیر بالا و از سوی دیگر کمبود منابع آبی، اعم از سطحی و زی رسطحی، یافتن راهکاری مناسب برای ذخیره و مدیریت منابع آب کاملاً ضروری می باشد . از آنجایی که بیشتر رودخانه های کشور را رودخانه های فصلی و غی ردائمی تشکیل داد هاند، لذا با احداث سدهای زیرزمینی جریا نهای زیرسطحی مدیریت شده تا در مواقع بحران آب مورد استفاده قرار گیرند. همچنین این ساز هها به دلیل عدم پیچیدگی زیاد و هزینه کم احداث، در بعضی شرایط جایگزینی مناسب به جای احداث سدهای بزرگ مقیاس م یباشند. در این تحقیق منطقه خشک و بیابانی مهرآباد واقع در شمال کاشان مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای زمین شناسی مهندسی منطقه که شامل زمین شناسی، موفولوژی، خصوصیات مهندسی سنگ ها و سازندها، گس لها، کیفیت آب و میزان فرسایش منطقه با استفاده از عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی، آمار هیدرولوژی و گزارشات موجود مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از اطلاعات فوق و ب هآارگیری روش های GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) و سنجش از دور لایه های اطلاعاتی تهیه و در محیط GIS تلفیق شدند سپس مکان های نامناسب حذف شده و در نهایت ٨ منطقه برای احداث سدهای زیرزمینی تعیین شدند و جهت مطالعات تفضیلی اولوی تبندی گردیدند. مکان شماره ١ با توجه به پارامترهای مورد بررسی دارای بهترین شرایط برای احداث سد زیرزمینی در این منطقه م یباشد.